fbpx

Regulamin Centrum Pośrednika

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

§ 1. [Słowniczek pojęć]

Pojęciom używanym w dalszej części Ogólnych Warunków Świadczenia Usług oraz w innych umowach zawartych w związku ze współpracą z Centrum Pośrednika, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Centrum Pośrednika – BARTOSZ SUPRUN prowadzący działalność gospodarczą jako CENTRUM POŚREDNIKA BARTOSZ SUPRUN z siedzibą w Gdańsku (80-255) przy ul. Topolowej 1/1, NIP 8792409015, REGON 221742360;
 2. Klient – druga strona umowy z Centrum Pośrednika, Usługobiorca / Zamawiający; 
 3. Zamówienie – złożone przez Klienta w dowolnej formie, w szczególności za pomocą formularza na Platformie CP oświadczenie woli związania się Umową poprzez powierzenie Centrum Pośrednika realizacji Usług;
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usługi / realizację Dzieła zawarta w dowolnej formie, na podstawie Zamówienia Klienta złożonego w dowolnej formie, w szczególności za pomocą formularza na Platformie CP; w ramach której Centrum Pośrednika przyjmuje do realizacji usługi lub wykonanie dzieła na zasadach określonych: (a) specyfikacją Zamówienia, (b) niniejszymi OWŚU oraz (c) ewentualnymi uzgodnieniami dodatkowymi zawartymi w korespondencji między stronami, o ile obie strony wyraźnie je zaakceptowały;
 5. Dzieło (Utwór) – projekt (zapis w formie cyfrowej lub materiał utrwalony w postaci fizycznej), powstały na skutek realizacji Zamówienia Klienta, zgodnie ze specyfikacją wskazaną Centrum Pośrednika przez Klienta i właściwościami/cechami jakie powinien nosić zgodnie z powszechnie występującymi standardami, umożliwiającymi jego prawidłowe zastosowanie;
 6. Usługa – pojedyncza lub szereg rodzajowo określonych czynności faktycznych, określonych Specyfikacją zamieszczoną na Platformie CP; 
 7. Materiały Reklamowe – Dzieło o funkcjach reklamowych i promocyjnych utrwalone w jakiejkolwiek postaci – zarówno elektronicznej/cyfrowej (np. baner, button) jak i fizycznej (np. poligrafia) – których wykonanie zostało powierzone Centrum Pośrednika w ramach Umowy Jednostkowej; 
 8. Specyfikacja – wykaz usług świadczonych przez Centrum Pośrednika wraz z ich specyfikacją techniczną, parametrami, funkcjonalnościami oraz ewentualnymi dodatkowymi warunkami korzystania z tych usług;
 9. Cennik – zestawienie Usług wraz z cenami jednostkowymi w kwotach netto. Aktualny Cennik udostępniany jest Klientom na Platformie CP, przesyłany na adres e-mail wskazany w formularzu elektronicznym wraz z nawiązaniem pierwszej współpracy Stron i dostępny na każde żądanie skierowane przez Klienta do Centrum Pośrednika. Centrum Pośrednika zobowiązuje się udostępnić poprzednią wersję Cennika za okres nie przekraczający 3 miesięcy wstecz od chwili wystąpienia z żądaniem przez Klienta;
 10. Strony – strony Umowy – tj. Centrum Pośrednika i Klient;
 11. Platforma CP – witryna internetowa Centrum Pośrednika ( www.centrumposrednika.pl ) zawierająca funkcjonalności umożliwiające zawieranie za jej pośrednictwem umów o świadczenie usług lub Umów Jednostkowych w zakresie działalności Centrum Pośrednika;
 12. Usługodawca Zewnętrzny – podmiot trzeci, który świadczy usługi na rzecz Centrum Pośrednika, Centrum Pośrednika i jego Klientów albo tylko na rzecz samych Klientów za pośrednictwem Centrum Pośrednika;
 13. OWŚU – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Centrum Pośrednika.

§ 2. [Realizacja Usług]

 1. Centrum Pośrednika świadczy na rzecz Klienta usługi w oparciu o standardowe pakiety usług, których Specyfikacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWŚU. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje po złożeniu przez Klienta oświadczenia za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na Platformie CP. 
 2. W procesie wypełnienia formularza elektronicznego na Platformie CP Klient podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia złożenia zamówienia oraz inne wymagane prawem informacje.
 3. W ramach standardowych pakietów realizowane są usługi objęte opłatą podstawową (abonamentową) oraz usługi wymagające dodatkowej płatności i złożenia jednostkowego zamówienia. Usługi objęte opłatą podstawową (abonamentową) są wyraźnie wyodrębnione w treści Specyfikacji i na Platformie CP. 
 4. Zakres Usługi świadczonej w ramach Umowy / charakter Dzieła powierzonego do wykonania Centrum Pośrednika w ramach Umowy odpowiada charakterystyce Usługi/Dzieła określonej treścią Specyfikacji, informacjami przekazanymi przez Klienta (w zakresie dopuszczalnych modyfikacji) oraz wynikającymi z powszechnie znanych i dostępnych cech usług/dzieł tego rodzaju. 
 5. W razie wątpliwości co do zakresu lub charakteru Usługi/Dzieła, Klient zobowiązuje się przed dokonaniem Zamówienia, upewnić się co do zakresu lub charakteru Usługi/Dzieła, kierując zapytanie w formie elektronicznej na adres Centrum Pośrednika. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Klient uznaje za jasny i zrozumiały dla niego przedmiot Usługi/Dzieła.
 6. Klient – z chwilą złożenia Zamówienia – określa oczekiwane parametry Dzieła / Usług – w zakresie, w jakim Specyfikacja pozostawia te parametry do wyboru lub określenia przez Klienta. 
 7. W sytuacji, w której Usługa/Dzieło polega na uzyskaniu dostępu lub funkcjonalności zapewnianych przez podmiot trzeci albo inkorporować będzie przedmiot własności intelektualnej podmiotów trzecich, co wynika z jej charakteru lub Specyfikacji, Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Dzieła albo świadczenie Usługi następują na warunkach i zasadach określonych treścią zaakceptowanego Zamówienia, Umową, niniejszymi OWŚU, jak również licencjami, regulaminami i ogólnymi warunkami świadczenia usług czy też regulaminami korzystania z praw własności intelektualnej wprowadzonymi przez Usługodawców Zewnętrznych.
 8. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień warunków korzystania określonych przez Usługodawców Zewnętrznych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 9. Klientowi nie wolno korzystać z kont abonenckich (lub innych kont związanych ze świadczeniem usług przez Centrum Pośrednika) innych Klientów oraz udostępniać tych kont innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu (pełnomocnikom, prokurentom).
 10. Usługi świadczone na rzecz Klienta są niezbywalne, a ewentualna cesja praw i obowiązków Klienta względem Centrum Pośrednika wymaga wyraźnej zgody Centrum Pośrednika. 
 11. Rezygnacja ze świadczenia Usług następuje w drodze wypowiedzenia Umowy i odnosi skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po dniu doręczenia Centrum Pośrednika oświadczenia o wypowiedzeniu lub – jeśli konto abonenckie na Platformie CP stwarza takie możliwości techniczne – dniu dezaktywacji usługi z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji w ramach tego konta. 

§ 3. [Prawa Autorskie]

 1. Jeśli co innego nie wynika z wyraźnego oświadczenia Centrum Pośrednika, w zakresie w jakim przekazuje w ramach realizacji Umowy Dzieło noszące cechy Utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Centrum Pośrednika udziela Klientowi – z chwilą i pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia – niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w treści Zamówienia, Specyfikacji lub wynikających z jego normalnego przeznaczenia.
 2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Centrum Pośrednika materiałów, w tym szczególności, zdjęć, filmów, opinii i opisów dotyczących nieruchomości oraz firmy Klienta i jej pracowników zamieszczonych na stronie Centrum Pośrednika do celów promocji portalu www.centrumposrednika.pl zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej. W tym zakresie Klient udziela Centrum Pośrednika nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na wykorzystanie wszelkich materiałów stanowiących przedmiot praw autorskich. W sytuacji, w której Klient nie posiada całości majątkowych praw autorskich do tych materiałów – zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać od ich autorów zgodę na ich wykorzystanie przez Centrum Pośrednika także w sposób określony postanowieniami niniejszego ustępu. 

§ 4. [Zasady płatności]

 1. Centrum Pośrednika należy się wynagrodzenie w wysokości określonej Cennikiem w wersji aktualnej na chwilę zawarcia Umowy (złożenia Zamówienia). Zmiana Cennika w trakcie wykonywania Usługi nie wpływa na wysokość należności w danym, jednostkowym okresie rozliczeniowym wykonywania Usługi. 
 2. Okres rozliczeniowy określony jest dla każdej z Usług z osobna w treści Cennika. Jeśli brak informacji o okresie rozliczeniowym, przyjmuje się, że usługa ma charakter jednorazowy.
 3. Jeśli brak informacji o okresie rozliczeniowym dotyczy usługi, której charakter wskazuje na rozciągnięcie w czasie jej realizacji, przyjmuje się miesięczny okres rozliczeniowy. 
 4. Nieodwołanie dyspozycji świadczenia Usługi zleconej na czas dłuższy niż jednostkowy okres rozliczeniowy lub Usługi realizowanej w okresach powtarzających się poczytuje się za akceptację wynagrodzenia określonego w Cenniku ogłoszonym przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, nawet gdy Klient nie złożył wyraźnego oświadczenia w tym zakresie. 
 5. Kwota wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług określona w Cenniku jest kwotą netto, która każdorazowo podlegać będzie podwyższeniu o należny podatek VAT w chwili powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  
 6. W razie uruchomienia Usługi w czasie trwania okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie za tę usługę wskazane w Cenniku ulega proporcjonalnemu rozliczeniu w oparciu o iloczyn ceny podstawowej (wskazanej w Cenniku) oraz ilorazu dni rzeczywistego korzystania z usługi i liczby 30. 
 7. Centrum Pośrednika do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym wystawi fakturę VAT, obejmującą zbiorczo wszystkie Usługi zlecone przez Klienta w poprzednim miesiącu rozliczeniowym. 
 8. Klient wyraża zgodę na doręczanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661). 
 9. Termin płatności wynagrodzenia objętego fakturą VAT określony będzie każdorazowo w treści tej faktury i nie będzie krótszy niż 7 dni od chwili doręczenia jej Klientowi. 
 10. Każda płatność dokonana przez Klienta zarachowana będzie – niezależnie od tytułu przelewu – najpierw na najdalej wymagalne odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (o ile takie zostały naliczone), następnie na najdalej wymagalne przeterminowane płatności za usługi a w ostatniej kolejności na zobowiązania bieżące.
 11. Od płatności przeterminowanych naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 12. Opóźnienie w zapłacie powyżej 7 dni skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem dostępu do wszystkich usług świadczonych na rzecz Klienta – bez wcześniejszego uprzedzenia. Centrum Pośrednika nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści Klienta oraz wszelkie następstwa wynikłe ze wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania płatności, w tym utracone dane, kontakty, nałożone kary lub inne opłaty administracyjne, kary umowne itd. Wznowienie usług uzależnione może być od zapłaty zaległych należności oraz zapłaty z góry za następny okres rozliczeniowy.  
 13. Ponowne włączenie Usługi następuje po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności przez Klienta z upływem 7 dni od chwili uznania rachunku bankowego Centrum Pośrednika pełną kwotą zaległości wraz z odsetkami. 
 14. Wstrzymanie dostępu Klienta do usług nie powoduje przerwy w świadczeniu tych usług przez Centrum Pośrednika (np. utrzymywaniu kont abonenckich, konta poczty elektronicznej, konta na platformie EstiCRM itd.). Klient zobowiązany jest – do czasu pływu okresu skutecznego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez którąkolwiek ze stron – do zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone w okresie wstrzymania dostępu. Należności za usługi w czasie wstrzymania dostępu nie ulegają zmniejszeniu ani ograniczeniu. 

§ 5.  [Odpowiedzialność Stron]

 1. W razie gdyby z powodu naruszenia przez Klienta treści umowy, postanowień niniejszych OWŚU, treści regulaminów, licencji lub innych wzorców umownych Usługodawców Zewnętrznych albo przepisów prawa lub obowiązków profesjonalisty w zakresie prowadzonej działalności doszłoby do powstania odpowiedzialności lub współodpowiedzialności Centrum Pośrednika wobec osób trzecich, Klient zobowiązany jest do: 
 1. poinformowania Centrum Pośrednika o treści roszczeń osoby trzeciej, które kierowane są również w kierunku Centrum Pośrednika, w tym umożliwienie Centrum Pośrednika zajęcia stanowiska lub przyłączenia się do postępowania na koszt Klienta; 
 2. podjęcia działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienia do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienia z interwencją uboczną po stronie Centrum Pośrednika lub podmiotu trzeciego, wobec którego Centrum Pośrednika odpowiada;
 3. zapłacenia na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Centrum Pośrednika prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Centrum Pośrednika na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez Centrum Pośrednika lub ich wyegzekwowania od Centrum Pośrednika przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Centrum Pośrednika kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie Centrum Pośrednika także zapłaconych przez nią kosztów doradztwa prawnego, z którego skorzystała w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz Centrum Pośrednika od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.
 1. Klient prowadząc działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oświadcza, że działa zgodnie Kodeksem etyki zawodowej pośredników PFRN (https://pfrn.pl/page/1774) i posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Klient jest zobowiązany na każde żądanie Centrum Pośrednika okazać dokument ubezpieczenia (dokument polisy) wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej za aktualny okres ubezpieczenia. 
 2. Jeśli Usługa świadczona Klientowi przez Centrum Pośrednika polega na dostępie do systemów informatycznych Usługodawców Zewnętrznych, Centrum Pośrednika nie odpowiada za zabezpieczenie danych zgromadzonych w ramach tych systemów oraz za bezpieczeństwo sieci, w ramach której dochodzi do transferu danych. Poziom bezpieczeństwa, istniejący rodzaj zabezpieczeń i zakres obowiązków Usługodawcy zewnętrznego w tym zakresie, regulowany jest umową lub/i regulaminem tego usługodawcy. Klient zobowiązany jest do zastosowania się do tych regulaminów.  
 3. Klient zobowiązuje się dochować we własnym zakresie i na własne ryzyko należytej staranności w celu zabezpieczenia kanałów transmisji danych, w ramach korzystania z usług świadczonych elektronicznie, w szczególności do logowania się z urządzeń bezpiecznych, posiadających aktualne oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo w sieci (antywirus, zapora typu firewall), ustawienia bezpiecznego (o znacznym poziomie trudności) hasła dostępu do konta abonenta i jego regularnej zmianie, a także niepodejmowania wiadomości elektronicznych z niezaufanych źródeł i nielogowania się do konta przy wykorzystaniu niezabezpieczonych, niezaufanych, niezweryfikowanych lub publicznych źródeł dostępu do sieci Internet.
 4. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie dochować wszelkich czynności nałożonych na niego, jako Administratora danych osobowych lub Podmiotu przetwarzającego dane – związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz innych obowiązków nałożonych przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio w razie naruszenia tych obowiązków.
 5. Centrum Pośrednika nie pełni roli administratora danych osobowych zgromadzonych przez Klienta w ramach narzędzi (np. EstiCRM, skrzynka pocztowa) dostarczanych w zakresie usług świadczonych przez Centrum Pośrednika. W szczególności Centrum Pośrednika nie ma dostępu do zgromadzonych tam danych osobowych osób trzecich (danych wprowadzonych przez Klienta, w tym danych jego kontrahentów, osób współpracujących, osób związanych z działalnością Klienta na rynku). Prawa i obowiązki administratora tych danych osobowych będą realizowane samodzielnie przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 4. 
 6. Centrum Pośrednika pełni rolę administratora jedynie danych przekazanych przez Klienta w formularzu elektronicznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 OWŚU lub danych przekazanych na żądanie Centrum Pośrednika albo w bezpośrednim związku z realizowanymi przez Centrum Pośrednika usługami, o ile dane te stanowią dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W tym zakresie, Klientowi i osobom, których dane przekazał on Centrum Pośrednika przysługują prawa i obowiązki określone treścią Klauzuli informacyjnej dot. zasad przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych OWŚU. 
 7. Jeśli w ramach współpracy Stron dojdzie do powierzenia danych osobowych osób trzecich Centrum Pośrednika jako podmiotowi przetwarzającemu, Strony zobowiązane są zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w brzmieniu określonym wzorem, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszych OWŚU.  
 8. Centrum Pośrednika nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach korzystania z usług świadczonych przez Centrum Pośrednika ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w związku z wykorzystaniem tych Usług, jak również za następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień OWŚU. Centrum Pośrednika w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert Klienta kierowanych w związku z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej (w szczególności działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), wypłacalności Klientów, ich uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności, prawdziwość i rzetelność informacji przez nich przygotowywanych oraz innych treści podawanych lub przekazywanych przez Klientów z wykorzystaniem funkcjonalności Usług świadczonych przez Centrum Pośrednika (lub Usługodawców Zewnętrznych za pośrednictwem Centrum Pośrednika). 
 9. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Umowy, OWŚU lub obowiązujące przepisy prawa, Centrum Pośrednika może zakończyć przed czasem świadczenie Usługi, usunąć (o ile posiada takie uprawnienia i możliwości techniczne) treści opublikowane przez Klienta lub odmówić publikacji tych treści.
 10. Centrum Pośrednika może weryfikować przestrzeganie Umowy, OWŚU i przepisów prawa przez Klientów. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Klientem i utrwalenie jego przebiegu.
 11. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Centrum Pośrednika materiałów identyfikujących markę Centrum Pośrednika wymaga każdorazowo zgody Centrum Pośrednika lub zawarcia Umowy franchisingowej i nie może naruszać postanowień Umowy, OWŚU oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również zmierzać do wprowadzenia osób trzecich w błąd czy naruszenia ich interesów. W tym zakresie niedopuszczalne jest w szczególności wykorzystywanie oznaczeń marki Centrum Pośrednika lub niedozwolone naśladownictwo tych oznaczeń; agregowanie i przetwarzanie danych dostępnych za pośrednictwem usług świadczonych przez Centrum Pośrednika w celu innym niż prawidłowe z nich korzystanie, zgodne z przeznaczeniem oraz dokonywanie ich gromadzenia z użyciem botów lub innych narzędzi informatycznych.

§ 6.  [Usługi realizowane przez Usługodawców Zewnętrznych]

Jeśli w treści Specyfikacji usługi wskazano, że jest ona świadczona przez Usługodawcę Zewnętrznego, usługa ta realizowana jest w sposób określony w Regulaminach, Ogólnych Warunkach lub innych dokumentach dostarczanych przez Centrum Pośrednika lub dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy Zewnętrznego, z którymi Klient zobowiązuje się zapoznać we własnym zakresie przed złożeniem zamówienia na tę usługę. Klient zobowiązuje się przy tym respektować treść tych regulaminów i innych wzorców umów Usługodawców Zewnętrznych oraz dokonywać wszelkich działań w sposób odpowiadający Umowie, niniejszym OWŚU i regulaminach oraz innych wzorcach umów wskazanych przez Usługodawcę Zewnętrznego. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania przez Klienta stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 1 OWŚU. 

§ 7. [Prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem formularza elektronicznego na platformie Centrum Pośrednika – bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszych OWŚU. 
 2. Klient może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Centrum Pośrednika do realizacji Usług niezwłocznie po złożeniu dyspozycji w ramach formularza elektronicznego na Platformie CP. Oświadczenie takie składane jest w drodze wyboru odpowiedniego okienka w formularzu elektronicznym.
 3. W razie złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i jest zobowiązany zapłaty wynagrodzenia za świadczone w tym czasie Usługi.
 4. W razie podjęcia działań przez Centrum Pośrednika i następczego odstąpienia od umowy przez Klienta, Klient obowiązany będzie zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 8. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje mogą być składane przez Klienta elektronicznie na adres: biuro@centrumposrednika.pl lub pisemnie na adres: CENTRUM POŚREDNIKA; ul. Topolowa 1/1; 80-255 Gdańsk.
 2. Centrum Pośrednika zobowiązane jest odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie maksymalnie 30 dni od chwili otrzymani reklamacji. 
 3. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługiwać będzie prawo skierowania sprawy do właściwego sądu jak również złożenie wniosku o polubowne rozwiązanie sporu do uprawnionej instytucji. Centrum Pośrednika może odmówić udziału w postępowaniu w przedmiocie polubownego rozwiązania sporu bez podania przyczyny.  

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 1. Centrum Pośrednika uprawnione jest do zmiany treści niniejszych OWŚU, które wchodzą w życie z kolejnym okresem rozliczeniowym następującym po chwili ogłoszenia zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta do bieżącego kontaktu z Centrum Pośrednika. 
 2. Do czasu upływu okresu rozliczeniowego dotyczącego Usługi (zgodnie z Cennikiem obowiązującym na chwilę złożenia zamówienia) zastosowanie będą mieć postanowienia OWŚU w brzmieniu obowiązującym w wersji obowiązującej w dacie rozpoczęcia jej świadczenia lub w dacie rozpoczęcia bieżącego okresu rozliczeniowego.
 3. Z wyjątkiem oświadczeń, dla których Umowa, OWŚU lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego zastrzegają formę pisemną, Strony uznają za skuteczne względem siebie doręczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Centrum Pośrednika: biuro@centrumposrednika.pl oraz adres poczty elektronicznej Klienta wskazany do bieżącego kontaktu (w treści formularza na Platformie CP lub na w ustawieniach konta abonenckiego Klienta). 
 4. Doręczenie uważa się za skuteczne – z upływem dnia roboczego następującego po dniu wysłania wiadomości elektronicznej albo z chwilą otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stronę lub jakiejkolwiek odpowiedzi na tę wiadomość. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów poczty elektronicznej do doręczeń pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia przesyłki przesłanej na dotychczas zadeklarowany adres.
 5. Właściwym dla stosunków prawnych powstałych w ramach współpracy Centrum Pośrednika z Klientem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory powstałe między Pośrednikiem a Centrum Pośrednika będą rozpatrywane przez sąd polski właściwy dla siedziby Centrum Pośrednika.
 7. Załączniki do niniejszych OWŚU stanowią integralną część Umowy zawartej między Klientem a Centrum Pośrednika. 

Załączniki:

 1. Specyfikacja usług świadczonych przez Centrum Pośrednika
 2. Cennik 
 3. Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Pośrednika
 4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1

Specyfikacja usług świadczonych przez Centrum Pośrednika dostępna jest pod adresem https://centrumposrednika.pl/specyfikacja

Załącznik nr 2

Cennik usług świadczonych przez Centrum Pośrednika dostępny jest pod adresem https://centrumposrednika.pl/cennik

Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM POŚREDNIKA BARTOSZ SUPRUN z siedzibą w Gdańsku (80-255) przy ul. Topolowej 1/1, NIP 8792409015, REGON 221742360.

 1. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Adres: 80-255 Gdańsk, ul. Topolowa 1/1

Tel.: 730 100 306

e-mail: biuro@centrumposrednika.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL)
 • Szczegóły polisy ubezpieczeniowej
 • Umowy oraz ugody
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Zawód i zatrudnienie

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

=================================================================

Twoje dane osobowe przekazane nam dobrowolnie w momencie zawarcia Umowy będą przetwarzane: 

 1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w pkt III.7−10 (czyli tam, gdzie przywołujemy uzasadniony interes, ale z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 1. Okres przechowywania danych 
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła Umowa, w tym 10 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla zobowiązań kończących się w danym roku. 
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 3 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli przedsiębiorstwom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi oraz nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. przedsiębiorstwa świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje ubezpieczeniowe czy agencje marketingowe.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia Umowy.

Załącznik nr 4

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

zawarta w ………….., w dniu …………………………… r., pomiędzy:

[Nazwa firmy] z siedzibą w [Miejscowość] [dares], wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy [nazwa Sadu], [NR] Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS [XXX]; NIP: [XXX], REGON: [XXX]

reprezentowaną przez ………………………………………. – [funkcja]

zwanym/ą dalej Administratorem danych 

a

BARTOSZEM SUPRUN prowadzącym działalność gospodarczą jako CENTRUM POŚREDNIKA BARTOSZ SUPRUN z siedzibą w Gdańsku (80-255) przy ul. Topolowej 1/1, NIP 8792409015, REGON 221742360,

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym 

o treści następującej:

§ 1

 1. Strony zawarły umowę ……………….. („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.

Albo:

Strony pozostają w stałej współpracy gospodarczej w związku z realizacją zamówień na …………….. / realizacją zleceń dotyczących ……………………. – zobowiązania powstałe w zakresie których zwane będą dalej „Umową podstawową”.

 1. Celem niniejszej Umowy o powierzenie przetwarzania danych („Umowa”) jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora.
 2. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”.

§ 2

 1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe (dalej również „dane”), które Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy podstawowej. 
 2. Administrator danych upoważnia Podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób fizycznych:

(1) pracownicy Administratora/Klientów i podmiotów kapitałowo/osobowo z nimi powiązanych;
(2) klienci usługi/produktu Administratora/Klienta;
(3) osoby, z którymi Klienci wchodzą w interakcje społeczne;
(4) kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) Klienta;
(5) odbiorcy korespondencji elektronicznej Klienta;
(6) uczestnicy szkoleń/warsztatów/konferencji;

 1. Powierzone dane osobowe obejmują następujące rodzaje danych osobowych: [rodzaje].
 2. Administrator powierza/nie powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe przetwarzanie danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, takie jak :
 1. Podstawowe dane identyfikacyjne
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. PESEL)
 3. Szczegóły polisy ubezpieczeniowej
 4. Umowy oraz ugody
 5. Dane dotyczące zamieszkania
 6. Zawód i zatrudnienie.

§ 2

 1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, żeby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), w tym artykułu 32, i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności Podmiot przetwarzający stosuje środki odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych i zabezpieczać dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem i niniejszą umową.
 2. Podmiot przetwarzający zapewnia, żeby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy danych osobowych.

§ 3

 1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2. 
 2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji celu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Podmiot przetwarzający zwróci Administratorowi danych dokumenty i materiały zawierające dane osobowe oraz dokona usunięcia lub zniszczenia wszystkich kopii tych dokumentów i materiałów oraz trwałego usunięcia z systemów elektronicznych, elektronicznych nośników danych, sieci Internet i innych podobnych sieci, a także z dysków wirtualnych, chyba że przepisy prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej nakazują Podmiotowi przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.

§ 4

 1. Podmiot przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podmiotu przetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu. 
 2. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może tylko z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, żeby inny podmiot przetwarzający podlegał obowiązkowi ochrony danych co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy, w szczególności podlegał obowiązkowi zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych odpowiadało wymogom Rozporządzenia.
 4. Przekazanie danych certyfikowanemu Podpowierzajacego zwalania Podmiot przetwarzający z odpowiedzialności za ewentualne działania i zaniechania tego podmiotu rodzące odpowiedzialność prawną, zarówno cywilnoprawną jak i administracyjnoprawną. 
 5. Przekazanie przez Podmiot przetwarzający danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wymaga uprzedniej zgody Administratora danych, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 5

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 6

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia Administratorowi danych pomocy w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia Administratorowi danych pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępniać Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu oraz umożliwić Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, chyba że audyt stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. Strony uzgodnioną termin audytu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 7

 1. Z wyjątkiem oświadczeń, dla których umowa niniejsza zastrzega formę pisemną, Strony niniejszej umowy uznają za skuteczne względem siebie doręczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

a) Zamawiający: 

b) Wykonawca: biuro@centrumposrednika.pl

 1. Doręczenie uważa się za skuteczne – z upływem dnia roboczego następującego po dniu wysłania wiadomości elektronicznej albo z chwilą otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stronę lub jakiejkolwiek odpowiedzi na tę wiadomość. 
 2. Formy pisemnej wymagają:

a) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;

b) oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c) wezwanie do pokrycia kosztów kar i odszkodowań, o których mowa w § 7 Umowy.

 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia przesyłki przesłanej na adres wskazany w aparycji niniejszej umowy.
 2. Strony postanawiają, że dla potrzeb niniejszej umowy adresami korespondencyjnymi (do składania oświadczeń woli w formie pisemnej) są adresy Stron wskazane w niniejszej umowie, co oznacza, że przesyłka wysłana na te adresy uważana będzie za skutecznie doręczoną, chyba że uprzednio Strona poinformuje w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej o zmianie adresu.

§ 8

 1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych oraz w przypadku ewentualnych sporów zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
 3. W przypadku braku porozumienia, Strony poddają spory związane z niniejszą umową pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

               ________________________ ________________________

           Administrator danych                                          Podmiot przetwarzający 

Załącznik nr 5

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem formularza elektronicznego na platformie Centrum Pośrednika. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór znajduje się w załączniku nr 6 poniżej. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 6

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT:

CENTRUM POŚREDNIKA BARTOSZ SUPRUN
ul. Topolowa 1/1
80-255 Gdańsk

[e-mail]

Ja _____________________________ [Imię i nazwisko] niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez Centrum Pośrednika

Zawartej dnia _______________________ [data przesłania formularza elektronicznego]

KLIENT:

Imię i nazwisko: 

Firma:

Adres:

Data i podpis